روستاهای هدف گردشگری با درجه ملی استان اردبیل

ردیف

نام شهرستان

روستاهای هدف گردشگری

1

مشگین شهر

اونار

2

خلخال

کزج برندق- ماجولان

3

گرمی مغان

برزند

4

سرعین

آلوارس

روستاهای نمونه گردشگری شهرستان گرمی مغان با درجه استانی

ردیف

بخش

روستا

1

اونگوت

-

2

موران

-

3

مرکزی

گیلارلو- اینی- داش دیبی

 

روستاهای هدف گردشگری شهرستان گرمی مغان با درجه شهرستانی

ردیف

نام بخش

روستاهای هدف گردشگری

1

اونگوت

داش زیوه- دومولی

2

مرکزی

تولون- تولئیر-قوزلو-آلایله

3

موران

افچه= اوماستان- افسوران-

 

دیگر روستاهای با قابلیت گردشگری شهرستان گرمی مغان

ردیف

نام بخش

روستاهای هدف گردشگری

1

اونگوت

قوزلو- یئل سویی- قره خان بیگلو- زیوه- قره آغاج-

2

مرکزی

خان کندی- رمضانلو- تنگ

3

موران

پرمئیر- کالان- آزادلو