طبق گزارش مردمی و با حضور به موقع عوامل نیروی انتظامی شهرستان مغان (گرمی) و عوامل یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان  تعداد 4 نفر از حفاران غیر مجاز در روستای دلیکلی داش در منطقه ژئوپارک دومولی از توابع بخش اونگوت دستگیر شده و تحویل مقامات قضایی شدند. همراه با افراد دستگیر شده آلات و ادوات حفاری از قبیل بیل  کلنگ و دژ بر دیلم و چکش و طناب کشف و ضبط گردید. غارتگران آثار تاریخی به قصد تحصیل اشیاء تاریخی در محوطه باستانی اقدام به حفاری نموده اند.

 

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل درراستای قانون حمایت ازتوسعه وایجاد اشتغال پایداردرمناطق روستایی و عشایری،بررسی طرح های سرمایه گذاری گردشگری روستایی وعشایری  رادردستورکارقرارداد

 

 

صفحه4 از6